Regulamin serwisu

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adres http://crmbhp.pl, zasady korzystania z tych usług oraz zasady ochrony danych osobowych podmiotów korzystających z serwisu.
 2. Pojęcia użytw w serwisie:
  • Usługodawca - Firma WebCoder Artur Pleskot z siedzibą w Bartoszycach przy ulicy Nad Łyną 3/3, 11-200 Bartoszyce, o numerze NIP:743-158-33-81 i numerze REGON 280065650, adres e-mail: info@webcoder.pl
  • Serwis - zwany także zamiennie jako crmBHP - Strona internetowa dostępna pod adresem http://crmbhp.pl
  • Klient - Przedsiębiorca, który korzysta z serwisu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie
  • Aplikacja - system informatyczny, udostępniany odpłatnie zgodnie z cennikiem udostępnionym w serwisie
 3. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia w serwisie usług zwanych w dalszej części regulaminu usługą lub usługami
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany działania aplikacji w dowolnym czasie
 5. Okres próbny - okres, w którym Usługodawca umożliwia Klientowi przetestowanie aplikacji bez ponoszenia żadnych kosztów. Okres próbny wynosi 30 dni od dnia rejestracji klienta w serwisie.

Usługi świadczone klientowi w serwisie przez Usługodawcę

 1. Udostępnienie klientowi aplikacji umożliwiających wprowadzanie i przechowywanie danych, w szczególności takich jak:
  • dane obsługiwanych firm
  • dane pracowników obsługiwanych firm
  • rejestr zaswiadczeń wystawianych pracownikom obsługiwanych firm
  • rejestr faktur wystawianych firmom za usługi wykonane przez klienta
 2. Aktualizacja druków zaświadczeń BHP zgodnie z rozporządeniem Ministra Gospodarki i Pracy
 3. Archiwizacja oraz przechowywanie kopii bezpieczeństwa danych wprowadzonych przez klienta

Płatności

 1. Za dostęp do aplikacji Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty abonamentowej zgodnej z podanych cennikiem
 2. Zmiana cennika jest ogłaszana na stronie i nie wymaga zmiany regulaminu
 3. Klient przed każdym zakupem dostępu do aplikacji jest informowany o kwocie jaka zostanie pobrana za dostęp do aplikacji
 4. Klient ma prawo do zmiany usługi na usługę o wyższej cenie w kazdej chwili
 5. W przypadku zmiany usługi na usługę o wyższej wartości, usługa zostaje uruchomiona od dnia wprowadzenia opłaty za usługę o wyższej wartości pomniejszoną o kwotę za niewykorzystany okreś usługi o niższej wartości
 6. Klient ma prawo do zmiany usługi na usługe o niższej wartości w dniu zakończenia bieżącego okresu abonamentowego
 7. Usługodawca po każdorazowym opłaceniu usługi wystawia fakturę VAT na dane podane przez klienta
 8. Faktury za usługi są wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej
 9. Klient ma dostęp do wystawionych faktur w dowolnym momencie w trakcie korzystania z serwisu

Zobowiązania Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług z należytą starannością
 2. Usługodawca odpowiada względem Klienta w każdym przypadku maksymalnie do wysokości opłaty abonamentowej wniesionej przez klienta
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
  • trwałej lub tymczasowej niemożliwości świadczenia z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w szczególności awarii sprzętu niezbędnego do świadzenia usługi
  • trwałej lub tymczasowej niemożliwości świadczenia z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za pomocą których usługa jest świadczona
  • Skutków korzystania z usługi w sposób nieprawidłowy
  • Skutków udostępnienia dostępu do aplikacji osobom trzecim
  • Skutków nieprawidłowego korzystania z witryny przez osoby trzecie

Zobowiązania Klienta

 1. Klient zobowiązuje sie do korzystania z usługi w sposób do tego przeznaczony
 2. Klient zobowiązuje się do nieudostępniania dostępu do seriwsu osobom trzecim
 3. Klient zobowiązuje się do natychmiastowego przekazania Usługodawcy informacji o nieprawidłowym działaniu serwisu lub przypadku łamania regulaminu na adres info@webcoder.pl lub telefonicznie na numer +48 513 127 064

Dane użytkownika

 1. Wszelkie dane wprowadzone przez uzytkownika stanowią jego własność
 2. Usługodawca zobowiązuje sie zabezpieczyć najlepiej jak potrafi wszystkie dane użytkownika przed dostępem osob niepowołanych
 3. Uslugodawca zobowiązuje sie nie przekazywac żadnych danych użytkownika osobom trzecim
 4. Usługodawca zabezpiecza dane przed utratą poprzez dokonywanie codziennej kopii bezpieczeństwa
 5. W przypadku awarii sprzętu i utraty danych Usługodawca zobowiązuje się do odzyskania danych z najnowszej zachowanej kopii bezpieczeństwa

Reklamacje

 1. Reklamacje należy zgłaszać drogą mailową na adres info@webcoder.pl
 2. Reklamacjom podlegają zakupione usługi wynikające z niezgodności towaru z zamówieniem
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty dostarczenia zgłoszenia reklamacyjnego

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjnym listem lub pocztą elektroniczną).
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić pieniądze za zakupione usługi Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 8. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej pomniejszającej kwotę faktury o wartość zwracanych towarów.

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 12. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 13. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Postanowienia końcowe

 1. Każdy Klient przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji zobowiązany jest do zapoznania się z regulamine udostępnianym bezpłatnie w serwisie
 2. Każdy Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób zgodny z powyższym regulaminem
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w kazdej chwili. O zmianie regulaminu Usługodawca powiadomi Klienta przed zalogowaniem sie Klienta do aplikacji. W przypadku niezaakceptowania zmiany regulaminu w odpowiednim czasie, Usługodawca zablokuje Klientowi dostęp do serwisu oraz zwróci Klientowi kwote proporcjonalną do okresu niewykorzystanego dostępu do serwisu.